Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny jest to dokument uprawniający do egzekucji długu z majątku dłużnika bądź jego wierzycieli na drodze komorniczej.

Uprawnienia banków

Wprawdzie egzekucja zadłużenia może się odbyć dopiero po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, to banki i tak są w uprzywilejowanej sytuacji niż inne podmioty gospodarcze. Gdy bank chce odzyskać należności nie musi dochodzić roszczeń w normalnym trybie sądowym, ale przekazuje sprawę bezpośrednio do komornika.

Warto nadmienić, że bankowy tytuł egzekucyjny przysługuje jedynie w związku z wykonywaniem czynności bankowych. Roszczenia banków w związku usługami niezwiązanymi z działalnością bankową rozpatrywane są na drodze standardowej ścieżki sądowej.

A co ze SKOKami oraz parabankami?

Tylko banki jako instytucje zaufania publicznego mają prawo do tej uproszczonej formy egzekwowania należności. SKOKi i różnego rodzaju firmy pożyczkowe (parabanki) nie posiadają tego przywileju.

 

Wczywywanie... 12