Kredyt gotówkowy

Kredyt konsumencki, Kredyt konsumpcyjny, Pożyczka

Kredyt gotówkowy (kredyt konsumencki) jest to udostępnienie środków pieniężnych, za które kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki (i inne opłaty) w określonym w umowie terminie.

Warunki przyznawania tego rodzaju kredytów określone są w ustawie o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715). Reguluje one prawa i obowiązki zarówno kredytodawcy jak i kredytobiorcy.

Rodzaje

Do kredytów konsumenckich zaliczyć można m.in.:

 • pożyczki
 • kredyty konsumpcyjne
 • limity kredytowe na rachunkach ROR
 • kredyty na kartach kredytowych

Umowa

Umowa kredytu powinna być sporządzona na piśmie oraz powinna zawierać:

 • dane kredytodawcy i kredytobiorcy,
 • kwotę kredytu,
 • sposób i termin spłaty
 • oprocentowanie oraz warunki jego zmiany
 • opłaty dodatkowe związane z umową
 • całkowity koszt kredytu oraz RRSO
 • informację o możliwości i warunkach przedterminowej spłaty

Uwagi

Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania od kredytodawcy informacji o takiej możliwości.

Kredytobiorca ma prawo do spłaty zadłużenia przed terminem, a kredytodawca nie może pobrać od niego prowizji wyżej niż 1% spłacanej części kredytu.

Zobacz różnice!

Wczywywanie... 9