Stopy procentowe

Stopa procentowa jest to miara przychodu, który przysługuje posiadaczowi kapitału z tytułu udostępnienia go innym. Innymi słowy jest to cena jaką płaci się za pożyczenie kapitału na określony okres.

Stopy procentowe podaje się w ujęciu rocznym, czyli określają one koszt jaki poniesie kredytobiorca gdyby spłacił kredyt dokładnie po roku. W przypadku, krótszego okresu koszt będzie niższy, a w przypadku dłuższego okresu odpowiednio wyższy.

Rodzaje stóp procentowych

W przypadku sektora bankowego wyróżnić możemy dwa rodzaje stóp procentowych:

  • oficjalne banku centralnego określane przez Radę Polityki Pieniężnej
  • rynkowe określane na podstawie transakcji międzybankowych

Do oficjalnych stóp procentowych zaliczyć można stopę referencyjną, lombardową, depozytową oraz redyskonta weksli.

Stopy rynkowe określane są na podstawie ofert transakcji międzybankowych i zaliczamy do nich: LIBOR, WIBOR oraz EURIBOR.

Występuje także inny podział stóp procentowych:

  • nominalne, czyli oficjalne oprocentowanie
  • realne, czyli pomniejszone o wartość inflacji
  • efektywne, czyli uwzględniające częstotliwość kapitalizacji

Dowiedz się więcej!

 

Wczywywanie... 13